دوره آموزشی مدیر محتوا
درباره درس

ساختار جلسات تیمی

جلسه نمی‌گیریم که جلسه گرفته باشیم. این مهم‌ترین موضوعی است که قرار است بیاموزیم. ما جلسه برگزار می‌کنیم که داده‌ای را به اشتراک بگذاریم، در مورد خاصی به توافق برسیم یا کارها را تقسیم کنیم. 

در هر صورت جلسه کاری، محل بحث و گفتگو و تصمیم‌گیری و رفع ابهام است و «گزارش‌های عادی» در آن جایی ندارند. به طور کلی هر چیزی که افراد دیگر می‌توانند بدون نیاز به حضور ما از روی مدارک و مستندات بخوانند و درک کنند، هیچ نیازی به جلسه نخواهد داشت. 

برای مشاهده کامل محتوا، لطفا وارد سایت شوید. ورود خرید اشتراک